วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงงานระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2553

  1.เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
  นางสาวเบญจมาศ ธรรมวงศ์
  นางสาวชลันดา เมืองมา
  นางสาวพีรกานต์ หาญจักรแก้ว
  2.ราวเก็บผ้าอัตโนมัติ
  นายอานนท์ วงศ์บุญศรี
  นายอุกฤษฏ์ คิดว่อง
  นายมณฑล ขันธ์วงศ์
  นายอนุพงษ์ ยะเงี้ยว
  2.เครื่อง GPS
  นายธีรวุฒิ โตลำมะ
  นางสาวสายนที แสนวงศ์
  3.หมวกวิทยุสื่อสารอัตโนมัติ
  นายณัฐิวุฒิ แสนคำมา
  นายไอยฤทธิ์ ใจเผือ
  นายปฐมพร แปงจิตต์
  4.เครื่องช่วยการสอน
  นายมนตรี คำนนต์
  นายธีระพล รักสัตย์
  นายพรบัญชา ดวงสุภา
  5.หน้าต่างอัตโนมัติ
  นายกิตติทัต กรัดกระยาง
  นายอรรณพ ใจวงศ์
  นายชลเมษ เหล่ารอด
  นายอภิสิทธิ์ ตาคำเครือ
  6.เครื่องช่วยจอดรถ
  นายภัทรศรุต วงศ์หล้า
  นายสราวุธ เหียดใส
  นายณัฐวุฒิ ศรีกระจ่าง

1 ความคิดเห็น: