วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงงานระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2552

1.เครื่องบรรจุไส้กรอก
นายเรวัตร สุขประเสริฐ
นายมนตรี รำแพน
นายรัชกาล ทวีคำ
2.ไฟระวังพลังงานแสงอาทิตย์
นายอรรถพล ชมชื่น
นายพิรุณ แต้มคล่อง
3.ตู้ยาเอนกประสงค์
5.เครื่องฉีดพ่นยาฆ่าแมลงพลังงานแสงอาทิตย์

6.หุ่นยนต์ควบคุมผ่าน Wireless

โครงงานระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2552

1.เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวโทรออกอัตโนมัติ
นางสาวสุกัญญา กาวินันท์
นางสาวญาดา สิงห์แก้ว
นางสาวอัจจิมา กาศรี
นายประพงศื สารใจวงศ์
2.ลำโพงสนาม

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงงานระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2553

  1.เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
  นางสาวเบญจมาศ ธรรมวงศ์
  นางสาวชลันดา เมืองมา
  นางสาวพีรกานต์ หาญจักรแก้ว
  2.ราวเก็บผ้าอัตโนมัติ
  นายอานนท์ วงศ์บุญศรี
  นายอุกฤษฏ์ คิดว่อง
  นายมณฑล ขันธ์วงศ์
  นายอนุพงษ์ ยะเงี้ยว
  2.เครื่อง GPS
  นายธีรวุฒิ โตลำมะ
  นางสาวสายนที แสนวงศ์
  3.หมวกวิทยุสื่อสารอัตโนมัติ
  นายณัฐิวุฒิ แสนคำมา
  นายไอยฤทธิ์ ใจเผือ
  นายปฐมพร แปงจิตต์
  4.เครื่องช่วยการสอน
  นายมนตรี คำนนต์
  นายธีระพล รักสัตย์
  นายพรบัญชา ดวงสุภา
  5.หน้าต่างอัตโนมัติ
  นายกิตติทัต กรัดกระยาง
  นายอรรณพ ใจวงศ์
  นายชลเมษ เหล่ารอด
  นายอภิสิทธิ์ ตาคำเครือ
  6.เครื่องช่วยจอดรถ
  นายภัทรศรุต วงศ์หล้า
  นายสราวุธ เหียดใส
  นายณัฐวุฒิ ศรีกระจ่าง

โครงงานระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2553


1.เครื่องเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Wireless
นายอิทธินันท์ อินทรจักร
นายนพดล จันทร์ต๊ะคำ
นายศตวรรษ พรมวัง
นายสิทธิศักดิ์ ชื่นสมบัติ
2.เครื่องเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Bluetooth
นายอภิชัย จันทร์ธนูเดช
นางสาววิภารัตน์ ภูสด
นางสาวนฤพิชญา ใจประภา
3.เครื่องเลี้ยงกบอัตโนมัติ
นายธนพงษ์ วังสะปัญญา
นายทรงวุฒิ ต้อนรับ
นายธนากร วงศ์ปิง
นายศุภศกดิ์ วิยา
4.เจลล้างมืออัตโนมัติ
นายธนชัย ใยแก้ว
นายชนินทร์ วรนุชกุล
5.รถสกูทเตอร์ไฟฟ้า
นายรสิก เป็งอินตา
นายกัมพล สมใจรัก
นายวีรยุทธ ไชยสาร
นายอรรถพล ไชยรุ่งเรือง
6.รถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
นายจิรวัฒน์ อุ้มหอม
นายชาตรี สานตา
นายศราวุฒิ ขัดธิวงศ์
7.สกอร์บอร์ดควบคุมด้วยรีโมท
นายสรรพสิทธิ์ ปันม้า
นายบัณฑิต ศรีบวรชัย
นายอนุวัตร เงางาม
8.ป้ายประชาสัมพันธ์
นายนพคุณ เครือปัญญา
นางสาววิไลวรรณ เซมา

9.ตัวอักษรใบพัด
นายมงคล วิกาแก้ว
10.กล้องควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต
นายภาคีนัย อุดเมืองอิน
นายศตวรรษ ศรีชัยตัน
นายไพสิษฐ์ พรมแ้ก้วงาม
นางสาวทัศนี โยพนัสสัก
11.เครื่องดักยุง
นายสะกาศ พูดตรง
นายนพดล กันธิวงศ์
12.กล่องควบคุมพัดลมอัตโนมัติ
นายเปรม แปะวงศ์
นายอำนาจ อุปนันท์
นายณรงค์ วงศ์เคียน
13.โคมไฟส่องทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์
นายวรพัฒน์ ยามดีเลิศ
นายธีรพงษ์ ดวงดี
นางสาวพรพรรณ คชศักดิ์
นางสาวปริยาภัทร ติ๊บกันเงิน
14.ประตูสวิตช์รหัส
นายเสกสิทธิ์ ฉาไธสง
นายอัครพล คำวงศ์
นายวิกรม
นายวิทยา สมวรรณ